Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, tidaklah seseorang dari umat ini baik Yahudi dan Nashrani mendengar tentangku, kemudian dia meninggal dan tidak beriman dengan agama yang aku diutus dengannya, kecuali dia pasti termasuk penghuni neraka." (Shahih Muslim: 218)

Syahadat Para Rasul

“Aku percaya kepada Allah Bapa yang Mahakuasa, pencipta langit dan bumi.  Dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya Yang Tunggal, Tuhan Kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Mahakuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus. Gereja Gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus Pengampunan Dosa. Kebangkitan daging, dan Hidup yang kekal.”

Demikianlah isi dari syahadat atau kredo dalam agama Kristen. Tidak ringkas sebagaimana syahadat dalam agama Islam, syahadat atau kredo dalam agama Kristen terlihat jauh lebih panjang. Katolik dan Protestan memiliki perbedaan dalam pengucapan syahadat atau kredonya. Hanya berbeda dalam beberapa kata saja. Syahadat atau kredo agama Kristen di ucapkan ketika seseorang akan dibaptis. Kafir Kristen pemuja Yesus mempercayai bahwa para rasul (murid-murid Yesus) sendirilah yang menulis kredo ini pada hari ke-10 setelah kenaikan Yesus Kristus ke sorga, yaitu pada Hari Pentakosta. Karena isinya mengandung 12 butir, ada keyakinan bahwa masing-masing murid Yesus menuliskan satu pernyataan di bawah bimbingan Roh Kudus. Tetapi keyakinan tersebut patut dipertanyakan karena tidak ada satu pun bukti yang dapat mereka tunjukkan.

Bible Perjanjian Baru tidak sekalipun mencatat syahadat atau kredo tersebut. Dan tidak seorang pun dalam Perjanjian Baru yang mengucapkannya ketika di baptis. Padahal sangat banyak pertobatan terjadi pada saat itu. Jika benar Syahadat Para Rasul di tulis sendiri oleh murid-murid tidak lama setelah Yesus di naikkan ke langit, maka dengan mudah pasti kita akan menemukannya tercatat dalam Perjanjian Baru. Tidak ditemukannya pengucapan Syahadat Para Rasul dalam Perjanjian Baru, menunjukkan bahwa Syahadat Para Rasul tidak di kenal dalam tradisi gereja mula-mula. Kemungkinan besar, bapa-bapa Gereja sendiri yang merumuskan Syahadat Para Rasul di tahun 300an Masehi untuk melawan aliran-aliran yang di anggap sesat oleh Gereja. Bapa-bapa Gereja menamai syahadat gubahan mereka dengan nama Syahadat Para Rasul, padahal murid-murid Yesus sama sekali tidak mengenalnya dan tidak pernah menggunakannya untuk membaptis. Orang-orang Kristen hanya di minta untuk mengimaninya dan tidak di minta mempertanyakan asal-usulnya.      

Berbeda sekali dengan syahadat dalam Islam. Syahadat dalam Islam, bukan hasil gubahan sahabat-sahabat Nabi atau orang-orang yang hidup sesudahnya. Syahadat yang ada dalam Islam berasal dari Nabi Muhammad SAW, yang di amalkan oleh orang-orang yang hidup sesudahnya sampai dengan sekarang. Dalam sebuah Hadits Shahih, Nabi Muhammad SAW bersabda;

"Barangsiapa yang mengucap dua Kalimah Syahadat yaitu: tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah dan bahwa Muhammad hamba dan utusan-Nya niscaya dia selamat dari api Neraka." Kemudian Mu'adz berkata, "Bolehkah aku memberitahu perkara ini kepada manusia agar mereka sebarkan berita gembira ini?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kalau (berbuat) begitu, maka mereka akan bersandar dengannya." Lalu Mu'adz menyebarkan kabar tersebut menjelang kematiannya khawatir menanggung salah (karena menyembunyikan hadits)." (Shahih Muslim: 47)

Syahadat dalam Islam berasal dari Nabi Muhammad SAW, sementara syahadat dalam Kristen adalah hasil gubahan bapa-bapa Gereja. Sebagai fondasi utama sebuah agama, syahadat seharusnya berasal dari seorang Nabi utusan Allah SWT. Bila Nabi Muhammad SAW mengajarkan kalimat syahadat kepada umatnya, Yesus sebagai Nabi dan Rasul Allah untuk Bangsa Israel sudah barang tentu juga mengajarkan syahadat pada umatnya tersebut. Syahadat yang diajarkan oleh Yesus tidak jauh berbeda dengan syahadat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika Nabi Muhammad SAW mengajarkan kalimat syahadat; “tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah dan Muhammad adalah Rasul (utusan) Allah, maka Yesus juga mengajarkan syahadat; “tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah dan Yesus Rasul (utusan) Allah. Sebagaimana dalam Perjanjian Baru Yesus berkata;

Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. (Yohanes 17:3)   

Subscribe to receive free email updates:

1 Response to "Syahadat Para Rasul"

Pastikan komentar anda tidak keluar dari topik; menjawab atau menyanggah isi postingan. Komentar di luar itu tidak akan pernah ditayangkan.